RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej jako „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ELECON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnicka 20, 43-190 Mikołów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725056, NIP: 635-18-46-211, REGON: 369828285, telefon: (+48) 32 226 31 32, e-mail: biuro@elecon.biz Dalej ELECON Sp. z o.o. określana jest jako Administrator lub ELECON.
2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, kontaktu w sprawie oferty, zawarcia umowy i innych celach niezbędnych do właściwego świadczenia usług na Państwa rzecz, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub
b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy między Tobą a nami jako Administratorem lub
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(na przykład związanego z koniecznością dokonywania różnego rodzaju raportowania do organów administracji podatkowej) lub
d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako przedsiębiorcy (np. polegający na dbaniu o jakość obsługi na rzecz klientów takich jak Ty, a także prowadzenie analiz dotyczących jakości pracy naszej strony internetowej czy komunikacji telefonicznej, lub też na konieczności rozwiązania zgłoszonej przez użytkownika sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością, lub po prostu prowadzenia z Tobą korespondencji, itp.).
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z ELECON na podstawie przepisów prawa lub umowy. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. m.in. podmiotom dostarczającym narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail, podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas, dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych), przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane jedynie na polecenie Administratora i na podstawie zawartych z nim umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę to podanie pewnych danych może być niezbędne do jej zawarcia i nawiązania i realizacji współpracy, a fakt niepodania niezbędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Możesz jednak nadal przeglądać zawartość naszej strony internetowej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Nie zamierzamy jako Administrator przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.
12. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione przez Administratora osoby.
13. Wszelkie zapytania i żądania, w tym związane ze skorzystaniem z powyższych praw należy kierować na adres: ELECON Sp. z o.o., ul. Rybnicka 20, 43-190 Mikołów bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@elecon.biz
Koszyk na zakupy